ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ "ΑΕΤΟΙ"

§ 1 Εισαγωγικές διατάξεις

 • 1. Οι γενικοί όροι των δημοψηφισμάτων και των βαθμολογιών μας ισχύουν για όλες τις βαθμολογίες που διεξάγει ο Διοργανωτής με την επωνυμία "Αετοί".
 • 2. Οι κατατάξεις οργανώνονται από την Beautiful Company Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. , με έδρα τον Πειραιά, Φίλωνος 28, Α.Φ.Μ: 801160591, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. :150485307000
 • 3. Οι κατατάξεις οργανώνονται περιοδικά, με ετήσιες εκδόσεις και διαίρεση μεταξύ των κλάδων.
 • 4. Όσον αφορά τις καλές εμπορικές πρακτικές, ο διοργανωτής στοχεύει να προσεγγίσει την ευρύτερη δυνατή ομάδα επιχειρήσεων προκειμένου να επιλέξει εταιρείες που πληρούν αποκλειστικά τις προϋποθέσεις δημιουργίας της κατάταξης ‘’ Αετοί ‘’(παραπομπή 4.1) . Ο σκοπός της κατάταξης δεν πιστοποιεί ότι τα προϊόντα & οι υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές καλής και σωστής λειτουργίας. Η δημιουργία της κατάταξης ‘’Αετοί’’ βασίζεται αποκλειστικά στις δημόσιες αναρτήσεις αριθμητικών αξιολογήσεων , όπως google business , Facebook, κ.τ.λ. Εν συνεχεία, υπολογίζουμε ένα γενικό μέσο όρο για την κάθε επιχείρηση, βάσει αυτών των αξιολογήσεων. Ο πρωταρχικός σκοπός του project δεν είναι η διαφήμιση κάποιας επιχείρησης, αλλά ο συγκεντρωτικός γενικός μέσος όρος των δημοσιευμένων αριθμητικών αξιολογήσεων. Τα πακέτα βράβευσης που κάποιος επαγγελματίας, οικειοθελώς μπορεί να αποκτήσει, είναι αποκλειστικά στην διακριτική του ευχέρεια, καθώς και το φωτογραφικό υλικό που ενδέχεται να στείλει από την επιχείρηση του ώστε να δημοσιευθεί στην αντίστοιχη σελίδα μας στο facebook. Ειδικά για τους κλάδους υγείας και φαρμακείων, δεν αναρτούμε φωτογραφικό υλικό από επαγγελματίες υγείας & φαρμακεία, όπως αυτό ορίζεται από τον κώδικα ιατρικής & φαρμακευτικής δεοντολογίας, καθώς μπορεί να θεωρηθεί έμμεση διαφήμιση.

§ 2 Όροι συμμετοχής

 • 1. Κάθε εταιρεία (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο και μονάδα χωρίς νομική οντότητα) που είναι εγγεγραμμένα στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και οι οποίες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα κλάδο που αφορά συγκεκριμένη έκδοση, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
 • 2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.
 • 3. Ο Διοργανωτής θα επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να δημιουργήσει έναν πλήρη και ακριβή κατάλογο των εταιρειών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα συγκεκριμένο κλάδο πριν από την προετοιμασία της ταξινόμησης. Η αποτυχία της εύρεσης ολοκληρωμένων στοιχείων της επιχείρησής από τον Οργανωτή λόγω έλλειψης καταχώρησης στους διαθέσιμους καταλόγους επιχειρήσεων, ή διαφορετικές καταχωρήσεις σε διάφορες δημόσιες σελίδες στο διαδίκτυο, η έλλειψη κάποιων στοιχείων, ή η λάθος πληροφορία στην ιστοσελίδα μας, καθώς και η έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται καμία αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του επιχειρηματία. Ο οργανωτής οφείλει, κατόπιν αιτήματος του επιχειρηματία, να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις.
 • 4. Κάθε εταιρεία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει από τον διοργανωτή να ελέγξει αν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κατάταξης. Αυτού του είδους οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται με τη χρήση των καναλιών επικοινωνίας που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του διοργανωτή. Μετά την αποστολή της αίτησης, ο επιχειρηματίας θα λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τελικό του βαθμό και τον πιθανό λόγο μη καταχώρησης στην κατάταξη.
 • 5. Εάν ο επιχειρηματίας δεν περιλαμβάνεται, ανεξάρτητα από τον λόγο, στον κατάλογο πηγών των εταιρειών, ο εν λόγω επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να υποβληθεί στη διαδικασία επαλήθευσης μέσω του εντύπου αίτησης που διατίθεται στην ιστοσελίδα του διοργανωτή.

§ 3 Μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εταιρειών

 • 1. Ο διοργανωτής ταυτίζει τα προφίλ σε ιστότοπους με συγκεκριμένες εταιρείες, χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό υπολογιστή.
 • 2. Στη συνέχεια ο διοργανωτής επαληθεύει τα αποτελέσματα με τη βοήθεια έμπειρων εργαζομένων.
 • 3. Ο διοργανωτής υπολογίζει τη μέση βαθμολογία και τον αριθμό των αξιολογήσεων που δίνονται στον επιχειρηματία από όλους τους ιστότοπους που έχουν αντιστοιχιστεί, βάση της μαθηματικής φόρμουλας που περιγράφεται στην ενότητα ‘’ μεθοδολογία ’’.
 • 4. Προκειμένου ο διοργανωτής να κατεβάσει δεδομένα εταιρείας από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, ο πηγαίος κώδικας του ιστότοπου πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, ιδίως με την τεχνολογία μικρο δεδομένων.
 • 5. Με τη δημοσίευση του καταλόγου των διακριθέντων σε αυτό το πρόγραμμα, ο διοργανωτής παρέχει πληροφορίες, στον συγκεκριμένο ιστότοπο κατάταξης, σχετικά με όλους τους ιστότοπους από τους οποίους έχουν ληφθεί πληροφορίες σχετικά με τους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και του μέσου όρου των αξιολογήσεων της εταιρείας.
 • 6. Οι επιχειρηματίες που έχουν περάσει αρνητικά τη διαδικασία επαλήθευσης και δεν έχουν κερδίσει την κατάταξη, μπορούν να ζητήσουν από τον διοργανωτή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το λόγο αυτό.
 • 7. Ο τρόπος υπολογισμού της αξιολόγησης δημοσιεύεται από τον διοργανωτή στην ιστοσελίδα κάθε κατάταξης, σε μια υποσελίδα (/about) για κάθε συγκεκριμένο κλάδο.
 • 8. Οι πηγές, που περιλαμβάνονται στον τελικό υπολογισμό της βαθμολογίας, δημοσιεύονται στον ιστότοπο κατάταξης για όλους τους διακριθέντες που είναι διαθέσιμες μετά από κλικ στο όνομα του νικητή.

§ 4 Κριτήρια για τη λήψη της διάκρισης

 • 1. Η απόκτηση της διάκρισης από τον επιχειρηματία είναι δυνατή αφού λάβει τελική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 8/10 βαθμούς, καθώς και επαρκές σύνολο αξιολογήσεων, αναλόγως τον κλάδο (τουλάχιστον 5 ή 10 αξιολογήσεις). Επίσης, στην τελική βαθμολογία, έχει βαρύτητα και ο συνολικός αριθμός αξιολογήσεων, αν δεν ξεπερνάει τις 40 ή 80 (αναλόγως τον κλάδο).
 • 2. Ο επιχειρηματίας αποκτά τη διάκριση όσον αφορά τη διοικητική διαίρεση της χώρας στις τοποθεσίες που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • 3. Η κατηγοριοποίηση της εκάστοτε επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία πραγματοποιείται με βάση τον επίσημο ταχυδρομικό κώδικα, χρησιμοποιώντας τον κατάλογο των ταχυδρομικών κωδίκων που δημοσιεύουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
 • 4. Σε περίπτωση παρουσίας στον αρχικά αναλυμένο κατάλογο εταιρειών που περιέχει λιγότερες από 8 θέσεις, ο επιχειρηματίας θα λάβει μέρος στην κατάταξη που αφορά το νομό, και όχι την περιοχή. Ισχύει για τον αριθμό των εταιρειών στον αρχικό κατάλογο, όχι στη λίστα διακριθέντων. Ένας νικητής μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε μία τοποθεσία (μία περιοχή, ένα νομό, κλπ.).
 • 5. Επιπλέον, σε κάθε περιοχή και νομό, περιλαμβάνονται 1-3 θέσεις.
 • 6. Για να προσδιορίσετε τις θέσεις 1-3, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
  • α) η επιχείρηση με την υψηλότερη τελική αξιολόγηση (στρογγυλοποιημένη στο ένα δεκαδικό ψηφίο) είναι στην πρώτη θέση ·
  • β) στην περίπτωση της ίδιας τελικής μέσης βαθμολογίας, η υψηλότερη θέση ανατίθεται στην εταιρεία με μεγαλύτερο αριθμό αξιολογήσεων.
  • γ) στην περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών με την ίδια τελική βαθμολογία και τον ίδιο αριθμό αξιολογήσεων, θα δοθούν ex aequo θέσεις
 • 7. Σε περίπτωση που μια εταιρεία, που δεν έχει επαληθευτεί προηγουμένως, θα υποβάλει αίτηση για εγγραφή και σάρωση, θα προστεθεί στην ομάδα νικητών μετά την εκπλήρωση των κριτηρίων, η ημερομηνία σάρωσης θα αναρτηθεί στην υπο-σελίδα της συγκεκριμένης κατάταξης. Εάν η προστιθέμενη εταιρεία έχει επαρκή βαθμολογία για να καταλάβει τους χώρους από 1 έως 3 στη συγκεκριμένη τοποθεσία, λαμβάνει θέση ex aequo με μια εταιρεία που έχει βραβευτεί προηγουμένως.
 • 8. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επαληθεύτηκε κατά τη δημιουργία της κατάταξης και δεν πληρούσε τις απαιτήσεις λόγω της χαμηλής τελικής βαθμολογίας, δεν είναι δυνατή η δεύτερη επαλήθευση κατά το ίδιο έτος. Μια άλλη επαλήθευση γίνεται για όλες τις εταιρείες στην επόμενη έκδοση (έτος). Η αρνητική επαλήθευση της βαθμολογίας της εταιρείας δεν μπορεί να προκαλέσει αξίωση αποζημίωσης από το τμήμα αυτής της εταιρείας.

§ 5 Προνόμια του νικητή

 • 1. Οι πληροφορίες σχετικά με τους διακριθέντες δημοσιεύονται στον ιστότοπο μας στη συγκεκριμένη κατάταξη του κλάδου.
 • 2. Κάθε Νικητής έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα δεδομένα του - για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε με τον διοργανωτή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του έργου.
 • 3. Κάθε Νικητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα του από την κατάταξη.
 • 4. Κάθε νικητής (και μόνο νικητής) έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει ένα επιπλέον διαφημιστικό πακέτο - συμπεριλαμβανομένων υλικών όπως εγχάρακτη πλακέτα από ακρυλικό γυαλί μεγέθους 20x20cm, τυπωμένη έκδοση πιστοποιητικού, συγχαρητήρια επιστολή και λογότυπο, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Αυτά τα υλικά απαιτούν πρόσθετη πληρωμή. Η τιμή αυτών των υλικών αναφέρεται στην προσφορά του διοργανωτή στον παραλήπτη ή κατόπιν αιτήματος του νικητή. Κάθε φορά, η τιμή του πακέτου εξαρτάται από την έκδοση της κατάταξης και του σχετικού κλάδου
 • 5. Η παραγγελία των παραπάνω υλικών δεν είναι υποχρεωτική - η έλλειψη παραγγελίας δεν σχετίζεται με συνέπειες για τον νικητή. Η παρουσία του Νικητή στην ιστοσελίδα του έργου δεν σχετίζεται με τη σειρά των υλικών μάρκετινγκ.
 • 6. Ο νικητής υποχρεούται να μην παραχωρήσει τα υλικά για χρήση από τους τρίτους. Ο νικητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτά τα υλικά μόνο για δικούς του σκοπούς και για τους σκοπούς της εταιρείας του.
 • 7. Ο νικητής, ο οποίος παρήγγειλε πρόσθετα υλικά (σχετικά με το σημείο 4 της παραγράφου 5), αποκτά τα δικαιώματα χρήσης του λογότυπου του έργου για πάντα.

§ 6 Προσωπικά δεδομένα και η ρήτρα GDPR

Σύμφωνα με το αρθ.13 παρ.1 & παρ.2 του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016, ο διοργανωτής του δημοψηφίσματος ενημερώνει ότι:
 • 1. Ο διαχειριστής όλων των προσωπικών δεδομένων των επιχειρηματιών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα είναι η Beautiful Company Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. , με έδρα τον Πειραιά, Φίλωνος 28, Α.Φ.Μ: 801160591, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. :150485307000.
 • 2. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρηματιών και των εταιρειών συλλέγονται κατά την προετοιμασία των παραγγελιών συσκευασίας. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για το σκοπό της αποστολής.
 • 3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρηματιών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για λόγους ταξινόμησης, όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • 4. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών θα είναι επίσης αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων.
 • 5. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε άλλη χώρα ή οργανισμό.
 • 6. Για να δημιουργήσει μια κατάταξη, ο διοργανωτής χρησιμοποιεί εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιεί μια εταιρεία (δημοσιεύει το όνομα μέσω gmaps ή facebook).

§ 7 Τελικές διατάξεις

 • 1. Οι κανονισμοί αυτοί τίθενται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσης στον ιστότοπο κατάταξης.
 • 2. Η ερμηνεία αυτών των κανονισμών μπορεί να γίνει μόνο από τον Διοργανωτή.
 • 3. Οι καταγγελίες και οι αιτήσεις που σχετίζονται με τους κανονισμούς πρέπει να υποβάλλονται στον διοργανωτή.
 • 4. Σε μη διευθετημένα θέματα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
 • 5. Οι κανονισμοί αυτοί είναι ενημερωτικοί και δεν δημιουργούν καμία αξίωση και από τις δύο πλευρές.
 • 6. Οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των κανονισμών, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν με φιλικό διακανονισμό, υποβάλλονται στο δικαστήριο του Γενικού Δικαστηρίου για τον διοργανωτή.
 • 7. Οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών έχουν διαχωρισμό και η αναγνώριση οποιουδήποτε από αυτούς, δεν προδικάζει τη δεσμευτική ισχύ του άλλου.
 • 8. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους Κανονισμούς μπορούν να γίνουν με τη μορφή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοργανωτή.

§ 8 Λογαριασμός χρήστη

 • 1. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Facebook (κουμπί "Σύνδεση μέσω facebook"). Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης συμφωνεί ότι ο διοργανωτής του δημοψηφίσματος θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού του στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων για τον λογαριασμό σας στο Facebook, διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας καθώς και την πολιτική απορρήτου του Facebook.
 • 2. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, πρέπει πρώτα να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους Κανονισμούς και την Πολιτική Απορρήτου.
 • 3. Ο λογαριασμός χρήστη επιτρέπει την προσθήκη και την κατάργηση εταιρειών στον κατάλογο των αγαπημένων εταιρειών. Η λίστα εμφανίζεται μόνο από τον χρήστη στην υποσελίδα Νικητές / Αγαπημένα, μετά τη σύνδεση.